2

Sociaal tarief

Is het sociaal tarief actief op mijn contract?

Ga naar de productenpagina op je My Eneco om na te kijken of het sociaal tarief actief staat op je contract?

Ga naar My Eneco

Wat is sociaal tarief?

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas om consumenten te beschermen met een laag inkomen of consumenten die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas zijn een federale bevoegdheid en liggen vast voor iedere leverancier. De CREG publiceert op regelmatige basis prijslijsten voor elektriciteit en aardgas. Meer info vind je op de website van de CREG.

Wanneer heb ik recht op het sociaal tarief?

Je hebt recht op het sociaal tarief als jijzelf of iedere persoon die op jouw adres woont geniet van één van de volgende tegemoetkomingen: 

- een leefloon, toegekend door het OCMW
- een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %
- een inkomensvervangende tegemoetkoming
- een integratietegemoetkoming
- een tegemoetkoming voor hulp van derden
- een bijkomende kinderbijslag voor kinderen van FOD Sociale Zekerheid (enkel in Brussel en Wallonië) die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië)
- een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
- een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger: verhoogde kinderbijslag)
- een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) van de Federale Pensioendienst
- een gewaarborgd inkomen voor bejaarden van de Federale Pensioendienst 

Meer info vind je op de website van de FOD. Klik hier.

Hoe kan ik sociaal tarief bekomen bij Eneco?

In het merendeel van de gevallen verloopt dit automatisch via een lijst die we ontvangen van de FOD Economie. Je hoeft hier dus zelf geen actie voor te ondernemen. Controleer hier of je bent opgenomen in de automatische verwerking. Van zodra we sociaal tarief hebben toegepast op je contract, ontvang je hiervan een bevestiging. 

Kan het sociaal tarief niet automatisch worden toegepast? Dan contacteer je best één van onderstaande instanties. Vraag naar een attest dat specifiek bedoeld is voor 'sociaal tarief bij een energieleverancier'. Let er ook op dat een attest adres gebonden is en dat het enkel geldig is voor het referentiejaar dat erop wordt vermeld. 

Federale Pensioendienst 
Tel.: 1765 
E-mail: info@sfpd.fgov.be 

FOD Sociale Zekerheid 
Tel.: 0800 987 99 
Website: http://handicap.fgov.be

Het OCMW van je gemeente 
Op de website van de FOD Economie vind je meer nuttige info over sociaal tarief. 

Wat als mijn recht op sociaal tarief vervalt?

Indien je recht op sociaal tarief vervalt, schakelen we je automatisch om naar de prijzen en voorwaarden van het goedkoopst equivalent product in vergelijking met het sociaal tarief. Krijg je als rechthebbende het volgende jaar opnieuw een tegemoetkoming, dan passen we het sociaal tarief automatisch toe. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Krijg je geen sociaal tarief via de automatische toekenning, dan vraag je best opnieuw een papieren attest aan bij één van de bevoegde instanties. 

Waar kan ik terecht met algemene vragen over sociaal tarief?

FOD Economie KMO, Middenstand en Energie 
North Gate III, Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 
Gratis telefoonnummer 0800 120 33 
Gratis faxnummer 0800 120 57 
E-mail: info.eco@economie.fgov.be 
Website: economie.fgov.be 

Toch nog vragen over het sociaal tarief

Neem zeker een kijkje op de pagina van FOD over het sociaal tarief. Klik hier.

Hoe vraag ik een betaalplan aan?

Je kan ervoor kiezen om de betalingen van je openstaande saldo te spreiden met een betaalplan. Het is mogelijk een betaalplan aan te vragen wanneer je een hoge afrekening hebt ontvangen.

Via My Eneco zie je hoe je de betaling van je facturen kan spreiden en vraag je gemakkelijk een betaalplan aan. 

Kan ik me verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens in kader van de automatische toekenning van sociaal tarief?

Als klant heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de automatische toekenning van sociaal tarief. Neem hiervoor schriftelijk contact met ons op (Klantendienst Eneco, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen). Vergeet niet dat je ons in dat geval jaarlijks een geldig attest moet bezorgen om het sociaal tarief te kunnen behouden. 

Kan ik nog genieten van het uitgebreid sociaal tarief (COVID-19)?

Nee, mensen die er recht op hadden, ontvingen het uitgebreid sociaal tarief (COVID-19) automatisch op basis van lijsten die we ontvingen van de FOD. Ze zullen het nog ontvangen t.e.m. juni 2023.

Op de website van de FOD vind je alvast meer informatie.

Tot wanneer krijg ik uitgebreid sociaal tarief (COVID-19)?

Wie recht heeft op het uitgebreid sociaal tarief (COVID-19) zal het t.e.m. juni 2023 ontvangen. Vanaf 1 juli 2023 zet de overheid het uitgebreid sociaal tarief (COVID-19) stop. Alle betrokken klanten worden door Eneco gecontacteerd met een nieuw tariefvoorstel.