Vergroening van de mobiliteit dankzij fiscale stimulansen voor laadpaalinstallaties

In het kader van het Horizon-jaarprogramma van Eneco hebben we het over mobiliteit. Donderdag 21 oktober 2021 vertelde Hajo Beeckman, verkeersexpert bij VRT, over de structurele trends in mobiliteit na corona en over de impact van de Europese klimaatdoelstellingen op bedrijven en op onze dagelijkse mobiliteit. Bekijk hier de opname van het webinar.

Op 21 mei 2021 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de organisatie van de fiscale vergroening van de mobiliteit, op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. Na het wetgevende voortraject zal – naar alle verwachting – het voorstel voor het einde van het jaar worden goedgekeurd in het Parlement. Naar alle waarschijnlijkheid zullen een aantal maatregelen retroactief worden toegepast vanaf 1 september. Ralf Weymans, Legal & Regulatory Affairs Manager Eneco België, geeft ons meer tekst en uitleg over het ontwerp.

 

Hoe wil de regering de vergroening van de mobiliteit stimuleren?

RW: “De bevoegde ministers werkten een aantal maatregelen uit om de elektrificatie van het bedrijfswagenpark en de aangroei van de laadpaleninfrastructuur voor elektrische wagens versneld mogelijk te maken in ons land. De speerpunten zijn de invoer van een belastingvermindering op de installatie van laadpalen thuis en op het werk, en een nieuwe bepaling in verband met fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Zo zullen ondernemingen alleen nog voor elektrische bedrijfswagens van een 100% belastingaftrek kunnen genieten.

Concreet zullen vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet meer fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever. Hij heeft wel nog de vrije keuze om aan zijn werknemers een benzine- of dieselwagen aan te bieden, maar hij zal voor die vervuilende bedrijfswagens niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel. De overheid zal niet tussenkomen in lopende contracten, en er wordt in verschillende overgangsregimes voorzien. Zo wordt er reeds ingegrepen op de fiscale aftrekbaarheid van benzine, diesel en hybride voertuigen vanaf 2023, zodat werkgevers, leasingmaatschappijen en werknemers aangespoord worden om de omslag te maken.”

 

Hoe wil de regering particulieren aanmoedigen om thuis een laadpaal te installeren?

RW: “In het ontwerp stelt men voor om de particulieren een degressief belastingvoordeel te geven op de investering voor de installatie van een laadstation thuis. De uitgaven die in aanmerking komen voor belastingaftrek, met een limiet van 1500 euro per laadpaal per belastingplichtige, zijn: de aankoopkosten, de plaatsingskosten, eventuele kosten voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen en de keuringskosten.

Voor de uitgaven die worden betaald in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022, bedraagt het tarief van de belastingvermindering 45%. Dat tarief daalt naar 30% voor de uitgaven die worden betaald in 2023 en naar 15% voor de uitgaven betaald in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024.”

 

Aan welke voorwaarden zal een laadstation thuis moeten voldoen?

RW: “Het laadpunt moet in nieuwe staat zijn en op het fiscaal adres van de woonplaats van de belastingplichtige geplaatst zijn door een professionele plaatser.

Ook een huurder die een laadstation in of bij zijn huurwoning laat plaatsen, komt in aanmerking voor de vermindering. Het is dus niet vereist dat je het laadstation binnenin de woning installeert. Ook uitgaven voor laadstations die tegen een buitengevel of op buitenparkeerplaatsen zijn geplaatst, komen in aanmerking voor de belastingvermindering.

Bovendien mag het laadstation enkel gebruik maken van groene stroom. Aan die voorwaarde is voldaan wanneer per 1 januari van het aanslagjaar de stroom voor het laadstation wordt geleverd op basis van een 100% groene stroom-contract of door eigen hernieuwbare energie (of een mix van beide).

Het moet een slimme laadpaal zijn. Dat wil zeggen dat de laadtijd, het laadvermogen en de hoeveelheid stroom softwarematig kunnen worden geregeld door een energiebeheersysteem.”

Op zoek naar een laadpaal voor thuis? Bekijk onze laadoplossingen voor particulieren

 

Hoe wil de regering ondernemers aanmoedigen om een laadpunt te installeren?

RW: “Ondernemingen die laadstations voor elektrische wagens installeren die voor het publiek toegankelijk zijn, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd als iedereen met een elektrische auto ervan gebruik kan maken, en dat minstens gedurende de gangbare openingstijden of sluitingstijden van de onderneming. Daarbij wordt gedacht aan laadstations op semipublieke plaatsen, zoals vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, baanwinkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische of hybride wagen tegen betaling kan opladen.

De aftrek voor de afschrijvingen van publiek toegankelijke laadstations waarin is geïnvesteerd in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022, wordt op 200% gebracht. Als er is geïnvesteerd in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024, is dat nog 150%. De verhoogde aftrek voor publiek toegankelijke laadstations geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde.”

 

Aan welke voorwaarden zal een laadstation op bedrijfsterreinen moeten voldoen?

RW: “Zoals een laadstation thuis moet het eerst en vooral een nieuw laadstation zijn. Het laadpunt moet daarenboven ook “slim” zijn, dit wil zeggen dat de laadtijd, het laadvermogen en de hoeveelheid stroom softwarematig moet kunnen geregeld worden door een energiebeheersysteem. Bovendien moet het laadstation publiek zijn, dus aangemeld bij de FOD Financiën. Dat departement zal instaan voor de vermelding van het laadstation op eafo.eu. In het kader van de aanmelding moet de belastingplichtige de toestemming geven voor die vermelding op eafo.eu.

Het verplicht gebruik van groene stroom werd voor de verhoogde kostenaftrek niet als voorwaarde meegenomen, wat uiteraard te betreuren valt.”

Meer weten over laadpaalinstallaties voor ondernemingen? Bekijk onze laadoplossingen voor bedrijven.

 

Waarom geeft de regering alleen stimulansen aan bedrijven die overstappen naar elektrische wagens en niet aan particulieren?

RW: “De overheid wil nu eerst de categorie van de bedrijfswagens aanpakken omdat ze op die manier op een relatief korte tijd toch al een groot gedeelte van alle wagens op fossiele brandstof kunnen vervangen door elektrische wagens. Momenteel zijn er rond de 700.000 bedrijfswagens ingeschreven in België en die worden om de vier of vijf jaar vervangen.

Voor veel particulieren zijn elektrische wagens nog erg duur en ze kopen ook veel minder snel een nieuwe wagen. Ze worden uiteraard ook gestimuleerd om na te denken over de stap naar een elektrische wagen. Wellicht komen veel van die elektrische bedrijfswagens na hun afschrijving op de tweedehandsmarkt terecht, zodat ze toch nog voor veel particulieren haalbaar zijn om te kopen. De regering wil wel de installatie van laadpalen aanmoedigen, zowel bij particulieren als bij bedrijven.”

 

Ligt het voorontwerp van deze wet in de lijn met wat er in het regeerakkoord staat?

RW: “Het regeerakkoord sprak alleen maar over bedrijfswagens. Eigenlijk gaat dit voorstel verder dan in het regeerakkoord. Onder meer het gedeelte over de belastingvermindering voor de laadpaleninfrastructuur is nieuw. Aangezien het wetsontwerp reeds werd goedgekeurd in de bevoegde Commissies verwachten we geen fundamentele wijzigingen meer bij de behandeling in het voltallige parlement.”

 

Dit artikel maakt deel uit van het Horizon-jaarprogramma 2021. Op zoek naar meer inspiratie over het thema mobiliteit? Tijdens onze sessies vertelde Hajo Beeckman, verkeersexpert bij VRT, over de structurele trends in mobiliteit na corona en over de impact van de Europese klimaatdoelstellingen op bedrijven en op onze dagelijkse mobiliteit. Bekijk hier de opname van het webinar.